Algemene Voorwaarden LabForRent


Wanneer u gebruik maakt van de diensten van LabForRent B.V., waaronder de website www.labforrent.nl, gelden deze algemene voorwaarden. Lees deze zorgvuldig voordat u LabForRent gaat gebruiken.

Wie is LabForRent?

LabForRent B.V. (hierna: LabForRent) is een internetonderneming die het Nederlandse aanbod van laboratoriumruimten en ander R&D vastgoed presenteert op www.labforrent.nl. LabForRent is gevestigd in Maarsbergen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61659908.

Definities

De hieronder aangegeven en in deze algemene voorwaarden gebruikte termen hebben de hiernavolgende betekenis:

 • Account: de persoonlijke online omgeving welke aan de gebruiker door LabForRent ter beschikking wordt gesteld;
 • Accountmanager: de persoon binnen de organisatie van de gebruiker die gemachtigd is om zakelijke overeenkomsten met LabForRent aan te gaan;
 • Contactpersoon: de medewerker van de organisatie van de gebruiker die informatie inzake de verhuur verschaft;
 • Dienst: de mogelijkheid om laboratoriumruimte aan te bieden en/of te zoeken middels een advertentie op de website van LabForRent;
 • Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie LabForRent een overeenkomst aangaat met betrekking tot het leveren van de dienst;
 • LabForRent BV: de besloten vennootschap LabForRent, gevestigd te Maarsbergen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 61659908.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen LabForRent en gebruiker volgens welke LabForRent de dienst zal uitvoeren en waar deze Algemene Voorwaarden onderdeel uitmaken;
 • Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Website: www.labforrent.nl dan wel subdomeinen, andere extensies van het betreffende domein en de bijbehorende mobiele applicaties.

Algemeen

Op het gebruik van een LabForRent website zijn van toepassing: deze algemene voorwaarden, het privacy beleid en andere aanvullende regelgevende documenten, zoals tarieven, die LabForRent publiceert op haar website. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze documenten, dient u geen gebruik te maken van de diensten van LabForRent.

LabForRent behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden, zonder voorafgaande bekendmaking, eenzijdig te wijzigen. De aanpassingen zullen per direct in werking treden tenzij anders vermeld. De bekendmaking geschiedt door publicatie op de LabForRent website. De gebruikers van LabForRent zullen per email op de hoogte gesteld worden van de publicatie op de website. Wanneer u na aanpassing gebruik blijft maken van LabForRent, impliceert dit dat u deze wijzigingen accepteert. Het is dan ook verstandig om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Waarop zijn de algemene voorwaarden van toepassing?

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, alle aanbiedingen en alle diensten van LabForRent tenzij anders aangegeven. Afwijkingen van deze algemene voorwaardenzijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met u zijn overeengekomen.

Totstandkoming van overeenkomst

De overeenkomst tussen LabForRent en gebruiker komt tot stand nadat gebruiker een account aanmaakt op de website www.labforrent.nl, een advertentie aanmaakt en deze 'online' plaatst. Dit is slechts mogelijk na het aanvinken en daarmee accepteren van deze algemene voorwaarden. Gebruiker doet hiermee uitdrukkelijk afstand van zijn recht tot ontbinding van de overeenkomst en heeft geen recht tot herroeping. De overeenkomst wordt schriftelijk per email bevestigd aan de gebruiker.

De bevestiging van overeenkomst is tevens de factuur die aangeeft welk bedrag verschuldigd is. De betalingstermijn van de factuur is 14 dagen. LabForRent is te allen tijde gerechtigd een advertentie te weigeren; zij is niet gehouden de redenen van weigering te vermelden.

Levering van de dienst

LabForRent stelt zich ten doel om huurders en verhuurders van laboratoria en ander R&D vastgoed met elkaar in contact te brengen. Gebruiker is zich ervan bewust dat LabForRent slechts een faciliterende rol heeft, niet verantwoordelijk is voor de totstandkoming van de huurovereenkomsten tussen verhuurder en huurder en niet optreedt in de hoedanigheid van bemiddelaar, tenzij een aanvullende opdracht overeengekomen en deze schriftelijk is vastgelegd.

LabForRent kan niet garanderen dat:

 • De informatie in de advertenties op haar website(s) juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is;
 • De aangeboden laboratoria en ander R&D vastgoed en geboden voorzieningen en diensten van goede kwaliteit zijn dan wel voldoen aan de door de huurder en/of wettelijk gestelde eisen;
 • De verhuurder bevoegd is om overeenkomsten ten aanzien van de geboden ruimten en voorzieningen aan te gaan;
 • De aanbieder van laboratoria daadwerkelijk de overeenkomst ten aanzien van de geboden ruimten en voorzieningen zal sluiten;
 • Derden de systemen van LabForRent niet onrechtmatig gebruiken.

Gebruik van de dienst

Om één of meerdere diensten van LabForRent te gebruiken is de gebruiker verplicht om zich te registreren door het aanmaken van een account op de website van LabForRent. De gebruiker dient LabForRent daarbij van correcte en complete informatie te voorzien. Het is de verantwoordelijkheid van de accountmanager zelf om veranderingen in de registratiegegevens aan te passen op de website.

De accountmanager van de gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuze van gebruikersnaam en wachtwoord. LabForRent verstrekt gebruiker hiermee een beperkt gebruiksrecht dat persoonsgebonden is en niet kan worden gedeeld. De verantwoordelijkheden van de accountmanager kunnen alleen door de gebruiker worden overgedragen aan een andere accountmanager na een schriftelijk verzoek aan LabForRent.

Gebruiker dient de toegang tot zijn account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient gebruiker het wachtwoord strikt geheim te houden. LabForRent waarborgt de privacy van de gebruiker: persoonsgegevens worden nooit verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, LabForRent daar bij wet toe verplicht is of nadat er expliciet toestemming is verkregen voor het eenmalig verstrekken van persoonsgegevens. Raadpleeg het privacy beleid van LabForRent voor meer informatie.

Uw rechten en plichten

U dient zich als gebruiker van de LabForRent website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

 • het inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van LabForRent en/of derden;
 • het doen van inbreuk makende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
 • het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
 • het ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LabForRent, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

Alleen indien LabForRent u daartoe voorafgaande schriftelijk toestemming heeft gegeven, is het u toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar een website van LabForRent, waarbij de website binnen de kaders van LabForRent verschijnt) aan te brengen. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan contact@labforrent.nl.

In geval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt LabForRent zich het recht voor om de eventuele schade die voortvloeit uit dit niet-toegestane gebruik op u te verhalen.

Materiaal

Door het plaatsen van materiaal (zoals informatie, foto's, teksten, video's, tekeningen, etc.) op de website van LabForRent geeft u LabForRent toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden. LabForRent staat niet in voor de juistheid en actualiteit van het geplaatste materiaal. Het is te allen tijde aan de gebruiker om hierop toe te zien wanneer deze materiaal plaatst. Sommige geplaatste materialen kunnen worden getoond via andere distributiekanalen, zoals kranten of niet aan LabForRent gelieerde website(s). Door gebruik te maken van de dienstverlening van LabForRent stemt u ermee in dat uw materiaal ontsloten wordt door middel van deze andere distributiekanalen.

LabForRent heeft het recht om uw materiaal te verwijderen indien LabForRent een melding ontvangt dat dit onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of haar beleidsregels.

Prijzen

Het gebruik van de website www.labforrent.nl voor het inzien van advertenties is kosteloos. Er zijn wel kosten verbonden aan het plaatsen van advertenties. LabForRent onderscheidt vier soorten advertenties:

 • advertenties waarin bedrijven eigen laboratoriumruimte te huur aanbieden;
 • advertenties waarin science parken, bedrijfsverzamelgebouwen en incubatoren de tot hun beschikking staande laboratoria en aanverwante ruimten te huur aanbieden;
 • advertenties waarin bedrijven die op zoek zijn naar laboratoriumruimte hun wensen kenbaar maken;
 • advertenties van regionale ontwikkelingsmaatschappijen en dienstverlenende bedrijven, die hiermee hun diensten onder de aandacht van de bezoekers en gebruikers van de website brengen.

De kosten van advertenties zijn gebaseerd op plaatsing voor de periode van maximaal één (1) jaar. Het staat de gebruiker vrij om advertenties gedurende dit jaar te wijzigen dan wel terug te trekken. Eerdere terugtrekking geeft géén recht op restitutie van (een deel van) de advertentiekosten. Overeenkomsten met LabForRent kunnen dus niet eerder worden opgezegd. Bij alle betaalde advertenties geldt dat LabForRent uit gaat van het principe van stilzwijgende verlenging. Hiertoe stuurt LabForRent tijdig maar in ieder geval 4 weken voor de expiratiedatum een herinnering waarin melding wordt gemaakt van het verloop van het betrokken jaar.

De actuele prijzen van de verschillende advertenties zijn vermeld op de website van LabForRent onder 'tarieven'.

Betalingsvoorwaarden

Gebruiker gaat akkoord met de elektronische facturatie door LabForRent. Facturen zullen in pdf formaat worden toegezonden aan de gebruiker. Na het verstrijken van de betaaltermijn is de gebruiker van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is LabForRent gerechtigd de dienstverlening te beperken, bijvoorbeeld door de advertentie 'off line' te zetten. Het 'off line' zetten van een advertentie ontslaat de gebruiker niet van betaling. Bij een niet tijdige betaling is gebruiker, naast het verschuldigde bedrag, gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke kosten zoals bepaald en berekend conform het besluit vergoeding voor buitenrechtelijke incassokosten.

Hoe gaat LabForRent met uw persoonlijke gegevens om?

In het privacy beleid kunt u lezen hoe LabForRent omgaat met de door u aangereikte gegevens. U vindt daar ook meer informatie over de cookies die LabForRent gebruikt. Het privacy beleid heeft alleen betrekking op de website(s) van LabForRent en niet op andere website(s) waarvoor op de LabForRent website links worden aangeboden.

Indien u als bezoeker van de website van LabForRent besluit uw gegevens te verstrekken aan een derde partij die op de website van LabForRent adverteert, dan is LabForRent niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met uw gegevens omgaat.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

LabForRent is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van het aangeboden materiaal op haar website(s). LabForRent is voorts niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van vastgoed, faciliteiten, voorzieningen, diensten en/of informatie die via de LabForRent website(s) worden aangeboden.

LabForRent is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar website(s), daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van LabForRent.

LabForRent is niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van op de website aangeboden informatie en materiaal. LabForRent garandeert ook niet dat de op haar website(s) aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. LabForRent garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

De totale aansprakelijkheid van LabForRent wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat gebruiker in twaalf (12) maanden voorafgaand aan de schade brengende gebeurtenis aan LabForRent heeft betaald met een maximum van € 2.500,-- per gebeurtenis waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt. Voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is vereist dat gebruiker de schade uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontdekking schriftelijk bij LabForRent meldt. In geval van overmacht is LabForRent nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij gebruiker ontstane schade.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt. LabForRent is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan LabForRent.

U vrijwaart LabForRent tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van:

 • het gebruik van informatie op een LabForRent website die door u of door in uw opdracht handelende (rechts-)personen is geplaatst;
 • die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de LabForRent website.

LabForRent is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.

Hoewel LabForRent alles in het werk zal stellen om de website www.LabForRent.nl 'in de lucht te houden' kan LabForRent niet aansprakelijk gesteld worden voor tijdelijke onderbreking van de beschikbaarheid van de website en wijst het (financiële) compensatie van de hand.

Welk recht is van toepassing op deze Algemene voorwaarden?

Op deze Algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil over deze Algemene voorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Vragen?

Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact met LabForRent op te nemen.

LabForRent B.V.
Postbus 175
3930 ED Woudenberg

E-mailadres: contact@LabForRent.nl

Deze Algemene Voorwaarden van LabForRent zijn op 24 maart 2015 gedeponeerd bij Kamer van Koophandel.